Reglement van het Spel Luchthaven Bordeaux / L’Aéroport de Bordeaux "Spel van het Wijnfestival » van 02 mei t/m 30 mei 2023

Reglement van het Spel Luchthaven Bordeaux / L’Aéroport de Bordeaux "Spel van het Wijnfestival » van 02 mei t/m 30 mei 2023

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN HET ORGANISERENDE BEDRIJF
De luchthaven van Bordeaux / L’Aéroport de Bordeaux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Aéroport de Bordeaux Mérignac - Cidex 40 - 33700 MÉRIGNAC, organiseert van maandag 2 mei tot en met vrijdag 30 mei 2023 om 23.59 uur een gratis spel met finale trekking zonder aankoopverplichting. De naam Is "Spel van het Wijnfestival" en wordt georganiseerd met bijdrage van het Office du Tourisme et des Congrès van Bordeaux (De dienst voor toerisme en congressen van Bordeaux) en de luchtvaartmaatschappij Transavia.

ARTIKEL 2 - DEELNEMERS
Dit spel staat open voor alle volwassenen met een internetaansluting en een geldig e-mailadres, met uitzondering van het personeel van de organiserende bedrijven en hun gezinsleden (L’Aéroport de Bordeaux, het Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole en de luchtvaartmaatschappij Transavia). L’Aéroport de Bordeaux behoudt zich het recht voor om een inschrijving te annuleren, na controle overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, indien de speler de verschillende hieronder beschreven procedures niet heeft nageleefd of zijn/haar identiteit en/of contactgegevens niet correct heeft ingevuld, of indien blijkt dat hij/zij zich onder verschillende identiteiten heeft ingeschreven.

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET SPEL
Spelwedstrijd met finale loting. Te winnen zijn:
°      2 retourvliegtickets voor 2 personen in economy class van Eindhoven naar Bordeaux met Transavia en 2 passen voor het Wijnfestival

3.1. Het spel per loting is beperkt tot één deelname per persoon voor de gehele wedstrijd (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mail).
3.2. Om mee te spelen moet de deelnemer tussen 2 mei en 30 mei 2023 om 23.59 uur naar het digitale formulier op Facebook gaan https://fb.me/1P2va6sPhTHMIxd // https://fb.me/1TIV2jbJ77NEYis 
3.3. De deelnemer moet zich inschrijven door op dit digitale formulier de volgende gegevens te verstrekken: aanschrijftitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, mobiele telefoonnummer. Hij/zij geeft aan of hij/zij al dan niet informatie van L’Aéroport de Bordeaux wenst te ontvangen door zich in te schrijven op de nieuwsbrief en aanvaardt de spelregels om verder te gaan.

ARTIKEL 4 - PROMOTIE VAN HET SPEL
Het spel wordt aangekondigd tijdens een promotiecampagne op sociale netwerken (Facebook en Instagram).

ARTIKEL 5 - PRIJS
Het Office du Tourisme et des Congrès van Bordeaux en de luchtvaartmaatschappij Transavia bieden de winnaar de volgende prijzen aan :

-            2 retourtickets voor twee personen, van Eindhoven naar Bordeaux ter waarde van € 500, aangeboden door Transavia en 2 passen voor het Wijnfestival:

o   1 Handbagage per persoon inbegrepen (afmeting: 55 x 40 x 23 cm, max 8 kg)

o   Transfers niet inbegrepen

o   Luchthavenbelasting inbegrepen

o   Annulering en wijzigingen zijn niet toegestaan

o   De vluchten zijn niet overdraagbaar

o   Tickets kunnen niet worden gewijzigd of terugbetaald

o   De winnaar en begeleider moeten samen vliegen, in hetzelfde vliegtuig, op dezelfde data. De tickets worden nooit afzonderlijk geboekt.

o   De tickets zijn geldig voor vluchten van 23 tot en met 26 juni 2023.

o   Deze tickets zijn onderhevig aan voorwaarden en er is beperkte beschikbaarheid tijdens schoolvakanties en andere drukke periodes.

o   De tickets zijn niet overdraagbaar en kunnen na uitgifte niet worden omgewisseld. De waarde van de prijs kan in geen geval worden opgeëist in contant geld of voor andere goederen of diensten.

o   Als de winnaar deze tickets niet binnen de toegestane tijd gebruikt, vervalt de prijs.

ARTIKEL 6 - AANWIJZING VAN DE WINNAARS
Om de winnaar aan te wijzen wordt op 31 mei 2023 in de ruimtes van het organiserende bedrijf een trekking verricht door Mathilde Lemarie, Web Marketing Officer van het bedrijf Aéroport de Bordeaux, cidex 40, 33700 Mérignac.
Eén winnaar wordt willekeurig getrokken voor de volledige prijs.
Na de trekking ontvangt de winnaar een e-mail met de bevestiging van de prijs.
Als de winnaar niet bevestigt en de prijs niet gebruikt, gaat deze verloren en wordt niet opnieuw in spel gebracht.

De winnaar ontvangt een bevestigingsmail met de boekingsprocedure.
De winnaar geeft toestemming voor alle controles van zijn/haar identiteit, afstamming en woonplaats (post- en/of internetadres). Elke valse identiteits- of adresinformatie maakt de winnaar en al zijn/haar inzendingen ongeldig.

ARTIKEL 7 – DE VOORWAARDEN VAN DE PRIJS
De winnaar kan in geen enkel geval zijn prijs tegen betaling overdragen, noch het contante equivalent ervan eisen, noch de vervanging of omruiling ervan om welke reden dan ook. Dit leidt tot het annuleren van de prijs en/of het vorderen van schadevergoeding in rechte door L’Aéroport de Bordeaux.
L’Aéroport de Bordeaux kan voor geen enkel incident aansprakelijk worden gesteld dat voort kan vloeien uit het gebruik van de toegekende prijs.
De prijs kan in geen geval op verzoek van de winnaar worden geruild tegen een andere prijs, contant geld of een goed of dienst met dezelfde marktwaarde.

ARTIKEL 8 - GESCHILLEN EN AANSPRAKELIJKHEID
L’Aéroport de Bordeaux kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij:
- een virus, een bug, de tussenkomst van een onbevoegde derde, fraude en/of technische problemen, in geval van overmacht of door gebeurtenissen waarover zij geen controle heeft (en deze lijst is niet uitputtend),
- een technisch incident dat de verbinding van de deelnemers verhindert of leidt tot verlies, vertraging, verzending van een verkeerde e-mail of onvolledige registratie van de gegevens van de deelnemers op elektronische wijze,
- onjuiste of onnauwkeurige informatie veroorzaakt door de gebruikers van de website of door een apparaat of programma verbonden aan of gebruikt door de organisatie van het Spel,
- een incident in verband met het gebruik van de computer, de internettoegang, de telefoonlijn of een ander technisch incident.

L’Aéroport de Bordeaux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele incidenten en/of ongevallen en, meer in het algemeen, voor schade die kan ontstaan tijdens het gebruik van de toegekende prijzen.
L’Aéroport de Bordeaux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor besmetting door virussen of voor het binnendringen van een derde partij in het terminalsysteem van de deelnemers aan het spel.

L’Aéroport de Bordeaux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor storingen of slechte diensten van de aangeboden prijs.
L’Aéroport de Bordeaux kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien zij zich in geval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil of gerechtvaardigde noodzaak, genoodzaakt ziet de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, de voorwaarden te wijzigen of af te gelasten indien de omstandigheden dit vereisen.
L’Aéroport de Bordeaux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die zich voordoen als gevolg van het gebruik van de toegekende prijs.

ARTIKEL 9 - KOSTEN VOOR DE DEELNEMERS
Gezien de huidige stand van de diensten en technologie bieden bepaalde aanbieders van internetaanbieders een gratis of forfaitaire aansluiting aan internetgebruikers. Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de spelsite, op het Facebook-account van L’Aéroport de Bordeaux, op gratis of forfaitaire basis plaatsvindt (zoals een aansluiting via kabel, ADSL, glasvezel of een specialistische verbinding) en geen aanleiding geeft tot enige terugbetaling, voor zover het abonnement op de diensten van de toegangsprovider in dit geval door de internetgebruiker wordt aangegaan voor zijn internetgebruik in het algemeen en het feit dat de deelnemer verbinding maakt met de site en deelname aan het spel hem geen extra kosten of uitgaven vragen.

ARTIKEL 10 - GEBRUIK VAN HET INTERNETNETWERK
Deelname aan dit spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbreking en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie via internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

L’Aéroport de Bordeaux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële of immateriële schade aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens, noch voor de eventuele gevolgen daarvan voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

L’Aéroport de Bordeaux kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat één of meerdere deelnemers geen verbinding kunnen maken met de website of niet kunnen spelen, als gevolg van een technische storing of een probleem dat met name verband houdt met netwerkcongestie. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. Om de site te personaliseren, de toegang tot de rubrieken te vergemakkelijken en het bereikte niveau te handhaven, kan een cookie op de harde schijf van de computer van de deelnemer worden geplaatst.

Het enige doel van deze cookie is het registreren van informatie met betrekking tot het browsen op de website van L’Aéroport de Bordeaux, en met name op elk van de schermen die worden gebruikt om te spelen, en het opslaan van informatie over de deelname van de speler (datum en tijd van raadpleging, geraadpleegde pagina, datum en tijd van de klik, plaats van de klik, enz.)

ARTIKEL 11 - FRAUDE
L’Aéroport de Bordeaux behoudt zich het recht voor om elke poging tot misbruik van dit reglement met alle middelen te vervolgen, met name in geval van het verstrekken van onjuiste informatie of poging tot fraude, van welke aard dan ook.
Deelname aan het spel impliceert volledige aanvaarding van dit reglement.
L’Aéroport de Bordeaux is de enige arbiter van elk geschil met betrekking tot het spel en de spelregels, in overleg met een gerechtsdeurwaarder. Geen enkel telefonisch of schriftelijk verzoek betreffende de interpretatie of toepassing van dit reglement, de mechanismen of voorwaarden van het spel of de lijst van winnaars zal worden beantwoord. In geval van een geschil wordt alleen een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aanvaard.

L’Aéroport de Bordeaux behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, dit spel in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren met inachtneming van artikel 12. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

L’Aéroport de Bordeaux informeert de spelers dat het alle technische middelen heeft ingesteld die nodig zijn voor de toepassing van de hierboven uiteengezette regels.

ARTIKEL 12 - BEWIJSOVEREENKOMST
Behalve in geval van kennelijke fouten wordt overeengekomen dat de informatie die afkomstig is van de spelsystemen van L’Aéroport de Bordeaux bewijskracht heeft in elk geschil over de verbindingselementen en de electronische verwerking van gegeven informatie in betrekking tot het spel.

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEID
De deelnemers zijn onderworpen aan de Franse regelgeving inzake spelen en wedstrijden. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, wordt voorgelegd aan de overeenkomstig het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering aangewezen bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 14 - INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEID
De door de speler bij deelname verstrekte en door L’Aéroport de Bordeaux bewaarde informatie (titel, achternaam, voornaam, postadres en andere persoonlijke gegevens zoals e-mail) is noodzakelijk voor deelname aan het spel, alsmede voor het verstrekken van de winnende prijs. De persoonlijke gegevens die in het kader van dit spel worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig de gewijzigde Franse wet over de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Alle deelnemers aan het spel, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers indien zij minderjarig zijn, hebben overeenkomstig artikel 27 van deze wet recht op toegang tot of rectificatie van de hen betreffende gegevens. Hierbij informeren wij de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische partners van L’Aéroport de Bordeaux.
Deelnemers hebben te allen tijde het recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens. Het verzoek hiervoor kan gestuurd worden naar het volgende adres:
L’Aéroport de Bordeaux
Service Communication
Grand jeu Fête du vin
Cidex 40
33700 MÉRIGNAC
Tel: 05 56 34 50 50

ARTIKEL 16 - RECLAME EN PROMOTIE VAN DE WINNAAR
Door zijn deelname aan het spel geeft de winnaar toestemming voor het gebruik van zijn naam, voornaam en foto in alle reclame- en promotieactiviteiten in verband met dit spel in continentaal Frankrijk en de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen gedurende een jaar vanaf de datum van de trekking, zonder dat dit gebruik aanleiding kan geven tot andere rechten dan de toegekende prijs.
Indien de winnaar niet wenst deel te nemen aan de communicatie, heeft hij/zij de mogelijkheid dit kenbaar te maken.

ARTIKEL 17 - ZICHTBAARHEID VAN HET SPELREGLEMENT
Het volledige spelreglement is online beschikbaar op de website van L’Aéroport de Bordeaux en kan tijdens de geldigheidsduur van de actie te allen tijde worden geraadpleegd. Elke deelname aan de wedstrijd Spel van het Wijnfestival impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. De speler drukt deze aanvaarding uit als hij op de knop "valideren" onderaan het inschrijvingsformulier klikt.

Een exemplaar van het reglement kan worden toegezonden aan iedereen die daarom vraagt. De aanvraag, uitsluitend per post, met vermelding van naam, voornaam en adres van de aanvrager, dient naar het volgende adres gestuurd  worden Aéroport de Bordeaux, Service Communication, Jeu Fête du vin, Cidex 40, 33700 MÉRIGNAC
(Verzendkosten worden niet vergoed).

Mondelinge of telefonische vragen over het spel en de interpretatie of toepassing van het reglement worden niet beantwoord.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de juistheid van de gegevens op de inschrijfformulieren van de winnaars te controleren voordat de prijzen worden toegekend.

De winnaar kan met name worden verzocht te bewijzen dat hij of zij meerderjarig was op de dag van de trekking, op straffe van annulering van zijn of haar deelnameformulier en vaststelling van een andere winnaar door loting. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van dit reglement wordt vooraf voorgelegd aan de organisatoren, wier beslissing onmiddellijk bindend is.


Aanvullingen of wijzigingen van dit reglement kunnen tijdens de operatie worden gepubliceerd, in de pers of per affiche. Zij zullen worden beschouwd als bijlagen bij dit reglement.

ARTIKEL 18 - LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOMSRECHTEN
In overeenstemming met de wetten op de literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen waaruit dit spel bestaat ten strengste verboden. De genoemde merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Uittreksel uit de spelregels
Gratis spel zonder aankoopverplichting, georganiseerd door L’Aéroport de Bordeaux, van 02 mei tot 30 mei 2023 om 23:59 uur. De speler kan deelnemen door het formulier met zijn of haar gegevens in te vullen op de sociale netwerken van L’Aéroport de Bordeaux: https://fb.me/1P2va6sPhTHMIxd // https://fb.me/1TIV2jbJ77NEYis